THÔNG BÁO VỀ VIÊC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC

101

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Số: 10/KHTC-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thông tin tài khoản nộp học phí và các khoản thu khác

Kính gửi: – Khoa Sau Đại học

– Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp

Phòng Kế hoạch – Tài chính xin thông báo về sự thay đổi thông tin chuyển khoản như sau:

Hiện tại, tài khoản 030.100.000.6868 tại Ngân hàng Vietcombank đang dùng để thu học phí và các khoản thu khác của các chương trình cao học, nghiên cứu sinh, chuyên ngành, vừa làm vừa học, liên thông. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, cập nhật học phí và các khoản thu khác, Phòng Kế hoạch – Tài chính mở thêm tài khoản mới để tách riêng tài khoản thu cho học phí và tài khoản thu cho các khoản thu khác, cụ thể như sau:

1. Tài khoản dùng để thu học phí:

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số TK: 0301.000.55.8989

Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Hoàn Kiếm

2. Tài khoản dùng cho thu các khoản thu phí, lệ phí và khoản thu khác:

Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số TK: 11.22.33.6789

Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Tây Hà Nội

Việc điều chỉnh thông tin chuyển khoản trên đây sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 25/04/2023. Kính đề nghị các Phòng, Khoa thực hiện theo thông báo và chuyển thông tin đến người nộp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu: P.KHTC

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Trường phòng

(đã ký)

ThS Trần Thị Mỹ Hạnh